กปภ.สาขาสังขะ ทำความสะอาดระบบผลิตตามโครงการจัดการน้ำสะอาด

                        เมื่อวันที่  ๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  โดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านเทคนิคระดับ กปภ. สาขา โดยมีหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิตเป็นคณะทำงาน ได้ทำการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใสของโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ  เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตออกมามีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตามโครงการ จัดการน้ำสะอาด  (Water   safety   Plan : WSP) เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ กปภ.  คือ  ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพ และบริการที่เป็นเลิศ ต่อไป"

 


ข่าวอื่นๆ