กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ

 

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกนักเรียนโรงเรียน รัตนบุรี จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและรู้จักใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และประหยัดเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากปรากฎการณ์สภาวะโลกร้อน โดยมีนางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี และ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรีร่วม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน กปภ.สาขารัตนบุรี รวมถึงหัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานจาก กปภ.ข.๘ ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านรัตนบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องการผลิตน้ำประปาโดยนัก วิทยาศาสตร์จาก กปภ.ข.๘ เป็นผู้ให้ความรู้  วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยงานลูกค้าสัมพันธ์จาก กปภ.ข.๘ เป็นผู้ให้ความรู้  และการดูงานระบบผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำ กปภ.สาขารัตนบุรีโดยหัวหน้างานและพนักงานจาก กปภ.สาขารัตนบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ เป็นต้น  โดยภายหลังจากกิจกรรมการให้ความรู้  ขั้นตอนต่อไปคือการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ  ซึ่งจะมีการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้กิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เป็นกิจกรรมที่การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี ๒๕๕๘ จะมีโรงเรียนประหยัดน้ำอย่างน้อย ๒๔๐ โรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง ๓ คำขวัญจะได้รับการติดประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัดภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นกระตุ้นให้เยาวชนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดการจดจำ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปสู่พฤติกรรมประหยัดน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม


ข่าวอื่นๆ