กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

 

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงาน  ลูกจ้าง ในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning  TalkX)  ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๗ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สนทนาเรื่อง หนังสือเดินทางสู่อนาคตองค์กรสมรรถนะสูง  (HPO  Passport)  การเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง   และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันของพนักงานต่อ  กปภ.  การสนทนาดังกล่าวทำให้พนักงานรับรู้เข้าใจสาระสำคัญต่าง ๆ ทั้ง สามเรื่องเป็นอย่างดีทำให้พนักงานทั้งแม่ข่าย - หน่วยบริการต่าง ๆ ได้พบปะพูดคุยกันสร้างความรักความผูกพันธ์  ความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม  และมีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกันสร้างความสนิทสนมในหมู่พนักงาน - ลูกจ้างได้เป็นอย่างดี"


ข่าวอื่นๆ