กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "Morning talk" ครั้งที่ 6/2557

                กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "Morning talk" ครั้งที่ 6/2557  ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 11  กันยายน  2557  ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 14  โดยท่านผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้รับมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าการ กปภ. นางรัตนา  กิจวรรณ   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557  ณ กปภ.สาขามุกดาหารที่ผ่านมา  โดยได้กำชับหัวหน้างาน  พนักงาน และลูกจ้างในการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของ ประชาชน  ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการผลิตจ่ายน้ำ  เพื่อให้ได้น้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล  ISO/IEC17025  และได้มีการพูดคุยกันถึงปัญหาในการทำงานในแต่ละวันก่อนการปฏิบัติงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  และเป็นการกระ ชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมทั้งการทำงานเป็นทีมและเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายใน องค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของ กปภ. 

 


ข่าวอื่นๆ