กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

                เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดยนางสาวธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้มอบหมายให้นายทวีศักดิ์  ระดมงาม หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนางมธุรส  สุดหอม หัวหน้างานอำนวยการ นำพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ทั้งนี้   วันปิยมหาราช ภาษาอังกฤษคือ Chulalongkorn Day เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย รวมประวัติ ความเป็นมา ของวันปิยมหาราชเป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาสพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า ประดิษฐานไว้ ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต และ ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ จะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราชของทุกๆปี


ข่าวอื่นๆ