กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมของสาธารณสุขจังหวัด

กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมของสาธารณสุขจังหวัด

                กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบน้ำดื่มให้สาธารณสุขจังหวัด ในวันที่  29 ตุลาคม 2557 เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง เอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่  ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 5 รอบ ทั้งนี้ เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นสนับสนุนนโยบายสร้างความปรองดอง พร้อมยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน อีกทั้งยังเกิดประโยชน์สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ