กปภ.สาขาสังขะ ทำความสะอาด ระบบผลิตน้ำประปา รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา

กปภ.สาขาสังขะ  ทำความสะอาด ระบบผลิตน้ำประปา รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา

                 เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการ ฯ  ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานลูกจ้างในสังกัดงานผลิต  ทำการล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำขนาด  ๑๕๐  ลบ.ม./ชม. ที่แม่ข่ายสังขะ เพื่อดำเนินการตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด  (Water  Safety  Plan)  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตน้ำที่ดี  เพื่อเป็นการรักษาและควบคุมคุณภาพน้ำประปาที่ผลิต - จ่ายให้บริการผู้ใช้น้ำมีมาตรฐาน  ปลอดภัย  และเพียงพอต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ