กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3

           กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3/2558 ในวันพุธที่  4  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  07.30 น.  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  โดยผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ได้ถ่ายทอดและทบทวนค่านิยมองค์กร  จริยธรรมและจรรยาบรรณให้หัวหน้างานและพนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ  และพูดคุยถึงปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป


ข่าวอื่นๆ