กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๓

กปภ.สาขาสังขะ  จัดกิจกรรม Morning  Talk  ครั้งที่  ๓

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการ ฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning  Talk) ครั้งที่ ๓/๕๘ เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๘   เพื่อพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ นำปัญหาอุปสรรค์ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านเพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง  และเปิดโอกาสในพนักงานแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น  พร้อมมีการสอดแทรก "จริยธรรมและจรรยาบรรณ" ของผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค และ    "หนังสือเดินทางสู่อนาคตองค์กรสมรรถนะสูง  HPO  Passport"  ในครั้งนี้ด้วย"


ข่าวอื่นๆ