กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning  Talk ประจำเดือน เมษายน  ๒๕๕๘

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  Morning  Talk โดยผู้จัดการฯ ในฐานะฑูตค่านิยมของหน่วยงานได้นำค่านิยม กปภ. มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน  มาทบทวนขยายความ ซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานในหน่วยงานได้รับรู้รับทราบและเข้าใจในความมุ่งหมายของค่านิยม กปภ. และพร้อมกันนี้ก็ได้นำพฤติกรรม  ๑๑  ประการนำ กปภ.สู่ HOP มาพูดคุยให้พนักงานฟังเพื่อให้มีความเข้าใจตามแนวทางพฤติกรรมมุ่งเน้นคุณธรรม    มั่นใจคุณภาพ   เพื่อสุขของปวงชน ในการนี้พนักงานทุกคนได้มีการคัดเลือดาวเด่นประจำไตรมาส ๒/๕๘  ซึ่ง น.ส. ลภัสรดา  ห่อทอง  พนักงานการเงินและบัญชี ได้รับการคัดเลือเป็นดาวเด่นประจำไตรมาส ๒/๕๘ "

 


ข่าวอื่นๆ