กปภ.สาขาสังขะกิจกรรมร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

กปภ.สาขาสังขะกิจกรรมร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์  จัดโครงการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

          เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงานผลิต  ได้ออกร่วมกิจกรรมกับสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์  (ห้วยเสนง) ที่โรงเรียนบ้านโอทะลัน  ตำบลจรัส  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์  ในโครงการรักป่ารักน้ำซึ่งมีนักเรียนระดับ ม.๑ - ม.๓ ของโรงเรียนบ้านโอทะลัน  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประมาณ  ๑๕๐  คน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการการสร้างกิจสำนึกให้เยาวชนไทยได้รู้จักรักษาป่าต้น น้ำ  รักน้ำ รู้คุณค่าของน้ำ น้ำคือชีวิต  การประหยัดการใช้น้ำ   ตลอดจนการนำขบวนการหรือขั้นตอนการผลิตน้ำประปาของ  กปภ.ไปบรรยายให้นักเรียนได้ทราบว่าทุกขั้นตอนการผลิตน้ำประปานั้นมีต้นทุน  มีการถาม - ตอบปัญหาแจกของที่ระลึกที่ตราสัญลักษณ์ กปภ. "

 


ข่าวอื่นๆ