กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ณ บ้านหนองไผ่

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ณ บ้านหนองไผ่

            เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  กปภ.สาขา ศรีสะเกษ   นำ โดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ และ นางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ , หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ 10 อำภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ที่ได้ออกมารับคำร้องติดตั้งประปารายใหม่ และทำการสำรวจประมาณการเรียบร้อยแล้ว จึงทำการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ 10 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบสำหรับผู้มีความประสงค์จะชำระและติดตั้งประปาให้มาพร้อมกันที่วัดบ้านบ้านหนองไผ่   กิจกรรมดังกล่าวเป็นการลดภาระของลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ชึ่งในครั้งนี้ได้มีผู้ใช้น้ำมาชำระค่าติดตั้งประปาใหม่  จำนวน 64 ราย จากจำนวนที่ได้ยื่นคำขอติดตั้งไว้ 113 ราย ส่วนผู้ที่ไม่พร้อมชำระในวันนี้จะมาชำระด้วยตนเองที่สำนักงานต่อไป ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ จะรีบดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับผู้มาชำระค่าติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในกำหนดต่อไป  ทั้งนี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษ มุ่งเน้นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"


ข่าวอื่นๆ