กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

          กปภ.สาขาบุรีรัมย์  นำโดย นายสุวิทย์  จัทรุกขา ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อรับนโยบายการทำงาน และค่านิยม วิสัยทัศ์น์ขององค์กร (HPO)  พบปะผู้คุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และข้อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน เพื่อให้การทำงานดำเนินการไปด้วยดีเพื่อผู้ใช้น้ำและองค์กร  ทั้งเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีม รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร 


ข่าวอื่นๆ