ผอ.กบร.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ

นายสุทัศน์ นุชปาน ผอ.กบร.8 ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 ให้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาสังขะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านนโยบายการควบคุมภายใน ตามที่ได้มีการสั่งการจาก รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ที่ให้มีการกำกับดูแลพนักงาน และลูกจ้าง อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร โดยมุ่งเน้นที่นโยบายด้านการเงินเป็นหลัก และเพื่อเป็นการควบคุมภายในตามตัวชี้วัดของ สคร.(TRIS) โดยได้มีการดำเนินการสุ่มตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ การรับคำร้องขอติดตั้งประปา จนถึงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับของ กปภ. ซึ่งจะได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปยังสาขาในสังกัดที่เหลือต่อไป พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้พนักงานได้นำไปปฏิบัติ รวมถึงรับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวด้วย / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ