กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ บ้านอีต้อม

       กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ บ้านอีต้อม     

           กปภ.สาขาศรีสะเกษ   นำ โดย  นางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ , หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ บ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 และ หมู่ 9 ตำบลคำเนียม  อำภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 2558  โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้ออกมารับคำร้องติดตั้งประปารายใหม่ และทำการสำรวจประมาณการเรียบร้อยแล้ว จึงทำการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน บ้านอีต้อม  หมู่ที่ 2 และ หมู่ 9 ตำบลคำเนียม  อำภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบสำหรับผู้มีความประสงค์จะชำระและติดตั้งประปาให้มาพร้อมกันที่ศาลาประชาคมบ้านอีต้อม หมู่ 2  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการลดภาระของลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ชึ่งในครั้งนี้ได้มีผู้ใช้น้ำมาชำระค่าติดตั้งประปาใหม่  จำนวน 49 ราย จากจำนวนที่ได้ยื่นคำขอติดตั้งไว้ 132 ราย   ทั้งนี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  มุ่งเน้นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"

 


ข่าวอื่นๆ