กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกนักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและรู้จักใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และประหยัดเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากปรากฏการณ์สภาวะโลกร้อน โดยมีหัวหน้างานผลิต หัหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานบริการเป็นตัวแทน  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน กปภ.สาขาสังขะ รวมถึงงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังขะวิทยาคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องการผลิตน้ำประปาโดยวิทยากรจาก กปภ.สาขาสังขะและงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ เป็นผู้ให้ความรู้  เรื่องขั้นตอนการผลิตน้ำประปาและวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด จากนั้นได้เดินทางไปดูงานระบบผลิตน้ำประปาที่โรงกรอง กปภ.สาขาสังขะ โดยหัวหน้างานและพนักงานจาก กปภ.สาขาสังขะ เป็นผู้ให้ความรู้ อีกทั้งมีบริการน้ำดื่มและอาหารกลางวันแก่เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยภายหลังจากกิจกรรมการให้ความรู้  ขั้นตอนต่อไปคือการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ  ซึ่งจะมีการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้กิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เป็นกิจกรรมที่การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี ๒๕๕๘ จะมีโรงเรียนประหยัดน้ำอย่างน้อย ๒๔๐ โรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง ๓ คำขวัญจะได้รับการติดประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัดภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นกระตุ้นให้เยาวชนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดการจดจำ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปสู่พฤติกรรมประหยัดน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม


ข่าวอื่นๆ