กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โรงเรียนกำแพง

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โรงเรียนกำแพง

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนโรงเรียนกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกนักเรียนโรงเรียนกำแพง  จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและรู้จักใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และประหยัดเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากปรากฏการณ์สภาวะโลกร้อน โดยมีหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานบริการเป็นตัวแทน  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา และ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน รวมถึงงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องการผลิตน้ำประปาโดยวิทยากรจาก กปภ.สาขาศรีสะเกษ  และงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ เป็นผู้ให้ความรู้  เรื่องขั้นตอนการผลิตน้ำประปาและวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด อีกทั้งมีบริการน้ำดื่มและอาหารกลางวันแก่เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยภายหลังจากกิจกรรมการให้ความรู้  ขั้นตอนต่อไปคือการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ  ซึ่งจะมีการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้กิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เป็นกิจกรรมที่การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี ๒๕๕๘ จะมีโรงเรียนประหยัดน้ำอย่างน้อย ๒๔๐ โรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง ๓ คำขวัญจะได้รับการติดประกาศให้เห็นอย่างเด่นชัดภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นกระตุ้นให้เยาวชนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดการจดจำ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปสู่พฤติกรรมประหยัดน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม


ข่าวอื่นๆ