กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 8

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 8

              กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 8/2558  ในวันพฤหัสบดีที่  17  กันยายน  2558  ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ในเวลา  07.30 น. นำโดย  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผู้จัดการ นางกนกอร  รัตนนุกรม  ผู้ช่วยผู้จัดการ  พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน  พนักงานและลูกจ้างทุกคน   เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  โดยมีการพูดคุยกันในเรื่องของผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558  ด้านผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ  ด้านปริมาณน้ำจำหน่าย  ด้านอัตราน้ำสูญเสียในระบบจ่าย  ด้านกำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน  และเรื่องอื่นๆ  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้พนักงานเกิดความรักในองค์กรอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ