กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบรางวัลกิจกรรมโครงการประกวดคำขวัญโรงเรียนประยัดน้ำโรงเรียนกำแพง

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบรางวัลกิจกรรมโครงการประกวดคำขวัญโรงเรียนประยัดน้ำโรงเรียนกำแพง

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  (นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ) ร่วมด้วยหัวหน้างาน  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมกับ งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จัดกิจกรรมมอบรางวัลในกิจกรรมโครงการประกวดคำขวัญโรงเรียนประยัดน้ำ ณ   โรงเรียนกำแพง  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกนักเรียนโรงเรียน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและรู้จักใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และประหยัดเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากปรากฏการณ์สภาวะโลกร้อน   ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้  กิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เป็นกิจกรรมที่การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี ๒๕๕๘ จะมีโรงเรียนประหยัดน้ำอย่างน้อย ๒๔๐ โรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง ๖ คำขวัญจะได้รับเงินทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและบุคลากรในโรงเรียนอยากมีส่วนร่วมและชื่นชมผู้ได้รับรางวัล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปสู่พฤติกรรมประหยัดน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป


ข่าวอื่นๆ