กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการประชุม Morning Talk ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการประชุม  Morning Talk  ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 

    เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันประชุม Morning Talk  ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในการนี้ได้มีการต้อนรับหัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานผลิต ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ กปภ. สาขาสังขะ มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคในประเด็นต่าง ๆ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในภาระกิจที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้หัวหน้างาน พนักงานในสังกัดได้รับทราบข้อมูลที่จะต้องปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และมีการร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันเพื่อสร้างความรักความผูกพันความสามัคี การร่วมกันทำงานเป็นทีม ตอบสนองนโยบาย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำต่อไป"


ข่าวอื่นๆ