กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 2

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า  ครั้งที่ 2

          วันที่  25  พฤศจิกายน  2558  เวลา  07.30  น.  ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ชั้น  2  โดยผู้จัดการ  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ได้กล่าวถึง  การเข้าตรวจประเมินประปาดีเด่น  ด้านการพัฒนาการดีเด่น  ที่ผ่านมา  โดยได้รับความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมจากพนักงานและลูกจ้างทุกคนเป็นอย่างดี  การปรับปรุงสำนักงานให้น่าอยู่ขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนางานของแต่ละสายงานในการทำงานและเรื่องอื่นๆ  ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร  และเป็นการนำปัญหาที่พบระหว่างการทำงานนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป


ข่าวอื่นๆ