ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ และได้เดินตรวจความเรียบร้อยของโรงกรองน้ำ และระบบจ่ายสารเคมี เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานด้วย นอกจากนั้น ผอ.กปภ.ข.8 ยังได้มอบนโยบายด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้กับ ผจก.และพนักงานในสังกัดได้นำไปปฏิบัติด้วย โดยมีนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี และพนักงานได้ทำการต้อนรับ ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการออกตรวจเยี่ยมสถานที่ให้บริการประชาชนของ กปภ. หรือ (Service Audit) ของผู้บริหารฯ ตามนโยบายการพัฒนาการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2553-2554 เพื่อติดตามและประเมินผลการให้บริการประชาชนของ กปภ.สาขาในสังกัดรวม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาสถานที่และภูมิทัศน์ในการให้บริการ ด้านการพัฒนากระบวนการให้บริการ และด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของ กปภ. / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8


ข่าวอื่นๆ