กปภ.สาขารัตนบุรีออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) แม่ข่ายรัตนบุรี

กปภ.สาขารัตนบุรีออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) แม่ข่ายรัตนบุรี

             เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางธิติมา  วาพันสุ ผู้จัดการ ร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) อำเภอรัตนบุรี โดยให้บริการประชาชนออกเยี่ยมและบริการลูกค้าซ่อมท่อแตกท่อรั่ว ให้คำแนะนำและความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กปภ.กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ