กปภ.สาขาสังขะ ลงพื้นที่พบหน่วยงานในท้องถิ่นมอบของที่ระลึกกระชับความสัมพันธ์

กปภ.สาขาสังขะ ลงพื้นที่พบหน่วยงานในท้องถิ่นมอบของที่ระลึกกระชับความสัมพันธ์

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๕๙ และวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ได้เข้าพบผู้นำท้องถิ่นมีนายอำเภอบัวเชด   นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขุขันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ เพื่อเข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก พบปะพูดคุยรายงานเรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์เรื่องการให้บริการน้ำประปาในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการน้ำประปาในอนาคต ให้ผู้นำท้องถิ่นได้รับทราบ ตลอดจนขอรับคำปรึกษาข้อแนะนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้นำท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเรื่องการให้บริการน้ำประปาอย่างมีประสิทธิ์ภาพในพื้นที่ต่อไป ในการนี้ได้รับความพึงพอใจจากผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ