กปภ.สาขาสังขะ ตรวจสอบการใช้สารเคมีในขบวนการผลิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำดิบ

กปภ.สาขาสังขะ ตรวจสอบการใช้สารเคมีในขบวนการผลิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำดิบ

              เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานประจำหน่วยบริการกาบเชิง ทำการตรวจทานการใช้สารเคมีในขนวนการผลิตน้ำโรงกรองน้ำหน่วยบริการกาบเชิง  เช่น สารส้ม ปูนขาว ปูนคลอรีน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง และเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ในการดำเนินการดังกล่าวมีการทำจาร์เทส  ปรับอัตราการจ่ายสารเคมีให้เหมาะสมถูกต้อง จากการตรวจทานการใช้สารเคมีในครั้งนี้จะทำให้การใช้สารเคมีลดลง ลดค่าใช้จ่ายลงได้ในระดับหนึ่ง


ข่าวอื่นๆ