กปภ.สาขาสังขะ ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ นอกสถานที่ ณ หน่วยบริการอำเภอภูสิงห์

กปภ.สาขาสังขะ  ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ นอกสถานที่ ณ หน่วยบริการอำเภอภูสิงห์

        เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกให้บริการรับคำขอติดตั้งประปาสำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่  ณ หน่วยบริการอำเภอภูสิงห์ ซึ่งเป็นการบริการเชิงรุก และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับชุมชนที่มีความประสงค์ต้องการใช้น้ำประปาโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานแม่ข่ายสังขะ การออกให้บริการนอกสถานที่ในครั้งนี้ เช่น รับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ แล้วก็จะมีการออกสำรวจประมาณราคาพร้อมกับแจ้งราคาทันที่ในวันเดียวกัน ซึ่งการออกปฏิบัติการเชิงรุกดังกล่าวสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี และสามารถเพิ่มผู้ใช้น้ำตอบสนองนโยบายขององค์กรต่อไปด้วย


ข่าวอื่นๆ