กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำเพิ่มเติม

กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำเพิ่มเติม

            เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนางกนกอร รัตนนุกรม ผู้ช่วยผู้จัดการ , หัวหน้างานอำนวยการ , หัวหน้างานบริการ และพนักงานในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กันในครั้งเดียวกัน พื้นที่ บ้านก้านเหลือง-หนองจินดา ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สืบเนื่องจากการออกบริการเชิงรุกครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 (http://reg8.pwa.co.th/news2010/news.php?id=3082  กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำร่วมกับจัดกิจกรรมตามโครงการเติมใจให้กัน) ยังมีผู้ขอใช้น้ำประปายังเหลืออีก จำนวน 50 ราย แจ้งความประสงค์ให้มารับค่าติดตั้งรายใหม่ ดังนั้นการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ   จึงได้จัดทีมงานมารับค่าติดตั้งที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองจินดา เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระการเดินทางของชาวบ้าน เพราะระยะทางห่างจากแม่ข่ายสาขาศรีสะเกษ ถึง 30 กิโลเมตร ซึ่งครั้งนี้ผู้มีมาชำระค่าติดตั้งประปาใหม่   จำนวน 35 ราย ทั้งนี้ได้อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือน ให้รับทราบเบื้องต้น ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ จะดำเนินการติดตั้งให้ผู้มาชำระค่าเงินติดตั้ง ภายใน 3 วันทำการ   เพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ " ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" และค่านิยม "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน


ข่าวอื่นๆ