กปภ.สาขาสังขะร่วมรับฟังและซักซ้อมแนวทางงานด้านประชาสัมพันธ์จากงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘

กปภ.สาขาสังขะร่วมรับฟังและซักซ้อมแนวทางงานด้านประชาสัมพันธ์จากงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ พนักงานที่ดูแลงานเรื่องประชาสัมพันธ์ของ กปภ.สาขาสังขะ ได้เข้าร่วมรับฟังและซักซ้อมแนวทางงานด้านประชาสัมพันธ์จากงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ที่ได้ออกไปให้ความรู้เพิ่มเติมและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของงานสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่นการทำข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ใน Website กปภ. การตอบข้อร้องเรียนผ่าน Call  Center กปภ 1662  การดำเนินการกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน  การฟังเสียงของลูกค้า  และหัวข้ออื่น ๆ จากการเข้าร่วมซักซ้อมแนวทางด้านงานประชาสัมพันธ์ทำให้พนักงานเข้าใจพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ