กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานด้าน PM ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

    กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานด้าน PM  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
         

   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิตทั้งแม่ข่ายสังขะและหน่วยบริการในสังกัดได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานด้าน PM ในระบบผลิตประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งมีพนักงานจาก กรค.ข.๘ (งานซ่อมบำรุงรักษา) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินผลงาน PM ประจำปี ๒๕๕๙  การจัดทำประวัติเครื่องจักรกล ๑๒ รายการ  การลงรหัสสินทรัพย์งานผลิต (PM) ต้องตรงกับระบบ  SAP ของระบบงานพัสดุ  การรับ - โอนเครื่องจักรกลในงานผลิต  การลงข้อมูลแจ้งซ่อม การเขียนแบบแปลนเครื่องจักรกลทั้งหมดของสาขา เป็นต้นการจัดประชุมซักซ้อมดังกล่าวทำให้พนักงานในสายงานผลิตได้เข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ PM ของ กปภ.มากขึ้น


ข่าวอื่นๆ