กปภ.สาขาสังขะ กิจกรรมการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำที่แม่ข่ายสังขะ

กปภ.สาขาสังขะ กิจกรรมการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำที่แม่ข่ายสังขะ

           นายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิตทำการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใสที่แม่ข่ายสังขะ  ขนาดความจุ  ๑,๕๐๐  ลบ.ม. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา และเป็นไปตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำประปาสำหรับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลสังขะ และพื้นที่ให้บริการข้างเคียงให้มั่นใจได้ว่ามีขบวนการผลิตน้ำประปาที่ดี และตอบสนองวิสัยทัศน์ และค่านิยมของ กปภ.ต่อไป


ข่าวอื่นๆ