กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมในงานจริง (On the Jop Training) การใช้งานการควบคุมระบบด้วย PLC (Programmable Logic Control)

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิต ได้มีการจัดฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริงให้กับพนักงานผลิตน้ำ (On The Jop Training) เรื่องการควบคุมระบบผลิตน้ำด้วยระบบ PLC (Programmable Logic Control) โดยมีวิศวกรจากกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๘ เป็นวิทยากรร่วมกับวิศวกรบริษัทผู้ออกแบบและติดตั้งใช้งานจริงของหน่วยบริการบัวเชด - กาบเชิง ซึ่งการฝึกอบรมการปฏิบัติงานจริงในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจให้กับพนักงานผลิตน้ำที่ดูแลใช้งานระบบ PLC เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลดีกับองค์กรต่อไป


ข่าวอื่นๆ