กปภสาขาสังขะ จัดกิจกรรมการล้างทำความสะอาดระบบผลิต โรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ

กปภสาขาสังขะ จัดกิจกรรมการล้างทำความสะอาดระบบผลิต โรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิตดำเนินการล้างระบบผลิตคือ ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ แม่ข่ายสังขะกำลังผลิต ๑๕๐ ลบ.ม./ชม.เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการรับตะกอนให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามแผนการล้างทำความสะอาดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water  Safety  Plan : WSP  ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๙ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปา และเป็นการประหยัดสารเคมีในช่วงฤดูต้นฝนซึ่งคุณภาพน้ำดิบจะมีความขุ่นมากกว่าปกติ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย


ข่าวอื่นๆ