กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประชุมรับมอบนโยบายและการทำงานเป็นทีม จาก ผอ.กปภ.ข.๘

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประชุมรับมอบนโยบายและการทำงานเป็นทีม จาก ผอ.กปภ.ข.๘

           เมื่อวันพุธที่  3  สิงหาคม  2559   นายสฤษฎ์  อสนีจารึกจิต  ผอ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  ประชุมมอบนโยบายและการทำงานเป็นทีมให้หับพนักงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ  กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ "WARNS" 1.Water Coverge : การกระจายพื้นที่จ่ายน้ำ  เน้นผู้ใช้น้ำรายใหญ่  เป็นลำดับแรก  โดยไม่ละเลยผู้ใช้น้ำรายเล็ก  2.Available Water Storage ปริมาณน้ำดิบ  เร่งรัดหาแหล่งน้ำดิบ  ผจก.เข้าไปเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะกรรมการ JMC เพื่อสร้างเครือข่าย 3.Risk Management : การบริหารความเสี่ยง เราจะอยู่รอดได้ดี  ในโลกปัจจุบัน  ผจก. ต้องบริหารความเสียงให้ดี  และเร่งรัดทุกโครงการก่อสร้างให้มีเงินไหลเข้าระบบ  4.Non - revenue water : ลดน้ำสูญเสีย  ยอบรับน้ำสูญเสีย  ที่เป็นตัวเลขจริง  แล้วรวมพลังแก้ปัยหาให้ตรงจุด   5..Smart Water Management  การบริหารจัดการด้วยกึ๋น  มุ่งหน้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง  หรือ  PWA 4.0 ภายใน 20 ปี  


ข่าวอื่นๆ