กปภ.สาขาสังขะร่วมพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

กปภ.สาขาสังขะร่วมพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธิถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราชร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสังขะ เนื่องด้วยในวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ ซึ่งอำเภอสังขะ ได้ถือปฏิบัติจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ณ บริเวณลานพิธีข้างที่ว่าการอำเภอสังขะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการแสดงออกถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติของชาติไทย


ข่าวอื่นๆ