กปภ.สาขาสังขะ ดำเนินการ ๕ ส. ตามโครงการ จัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP)

กปภ.สาขาสังขะ ดำเนินการ ๕ ส. ตามโครงการ จัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP)

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิต ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณ อาคาร สถานที่ ของหน่วยบริการกาบเชิงเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามสำหรับประชาชนทั่วไปที่สันจรผ่านไปมา สรัางเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ. และให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๕ ส.โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้รักสามัคคีในหน่วยงานอีกทางหนึ่ง


ข่าวอื่นๆ