กปภ.สาขาสังขะ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขาสังขะ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐
         

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๖๐ ในการประชุมสนทนายามเช้าได้มีการแจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขาสังขะในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาและแจ้งผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) พร้อมเป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้หัวหน้างานและพนักงานได้รับทราบ ตลอดจนได้มีการถ่ายทอด นโยบายการทำงานของ นายเสรี  ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  การบริหารจัดการน้ำ  การเพิ่มพื้นที่บริการคืองานของเรา  การหาแหล่งน้ำดิบสำรองให้เพียงพอ  การบริหารความเสี่ยง  การร่วมแรงร่วมใจลดน้ำสูญเสีย  การนำนวัตกรรมมาใช้งานเพื่อสร้างความยั่งยืน และหลังจากเลิกประชุมสนทนายามเช้าเสร็จแล้วก็มีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคี สนับสนุนการทำงานเป็นทีมในองค์กรได้เป็นอย่างดี"


ข่าวอื่นๆ