กปภ.สาขาสังขะดำเนินการดูแลระบบผลิตน้ำตามโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Salfty Plan

กปภ.สาขาสังขะดำเนินการดูแลระบบผลิตน้ำตามโครงการจัดการน้ำสะอาด  Water Salfty Plan
                              

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ในฐานะประธานคณะทำงาน WSP ระดับ กปภ.สาขา ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและทีมช่างเทคนิคประจำ กปภ.สาขาสังขะ ดำเนินการทำความสะอาดถังหมักสารเคมี เช่น ถังหมักปูนขาว  ถังหมักปูนคลอรีน ถังหมักสารส้ม  เพื่อให้การหมักสารเคมีที่คำนวนได้จากทำการจาร์เทสให้เกิดประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นการควบคุมพัฒนาคุณภาพน้ำ และเพื่อเป็นการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องแม่นยำประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อีกในระดับหนึ่ง พร้อมกันนี้ยังได้ทำการตรวจสอบและทำความสะอาดตู้สวิทย์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบผลิต เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อขัดข้องในการใช้งานต่อไป
 


ข่าวอื่นๆ