กปภ.สาขาสังขะ ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)

กปภ.สาขาสังขะ ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด  (Water Safety Plan)
        

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯพร้อมด้วยหัวหน้างานทั้ง ๓ งานและพนักงานทีมช่างเทคนิคของ กปภ.สาขาสังขะ ได้มีการประชุมร่วมกับทีมงานจากกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ  กปภ.ข.๘ (งานเทคโนโลยี่การผลิต งานบำรุงรักษา) ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด การประเมินตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน  Water Safety Plan(WSP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งการประชุมซักซ้อมร่วมกันดังกล่าวเป็นการทบทวนผลงานที่ผ่านมาและหาข้อที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ตามตัวชี้วัดตามแบบประเมินเพื่อเป็นการยกระดับหรือรักษาระดับให้ยังยืนตลอดไปโดยมีการออกตรวจสอบความพร้อมตามโรงกรองทั้งหมด ตามหน่วยบริการเพื่อให้ข้อแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป"


ข่าวอื่นๆ