กปภ.สาขาสังขะออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนแม่ข่ายสังขะ

กปภ.สาขาสังขะออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนแม่ข่ายสังขะ                              

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นายช่างโยธา และลูกจ้างในสังกัดงานบริการ ฯ  ออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืน ที่แม่ข่ายสังขะ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น ถึงเวลา  ๒๔.๐๐ น. ในโซน  DMA ๔ เพื่อเป็นการลดน้ำสูญเสียและควบคุมน้ำสูญเสียที่แม่ข่ายสังขะ ให้ลดลงหรือเป็นการตรวจสอบเฝ้าระวังไม่ให้น้ำสูญเสียในระบบเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในครั้งนี้พบจุดที่รั่วซึ่มซึ่งส่วนมากน้ำที่รั่วจะไหลลงท่อระบายจำนวน  ๗  จุดซึ่งจะได้มีการเร่งรัดจัดซ่อมท่อที่รั่วไหลดังกล่าวเพื่อเป็นการลดน้ำสูญเสีย  รักษาน้ำดิบที่มีอยู่ให้เพียงพอในการผลิตน้ำประปาในหน้าแล้ง และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกทางหนึ่ง"


ข่าวอื่นๆ