กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

     นายยรรยง วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสังขะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละสายงาน ทั้งการร่วมกันทำงานเป็นทีม การรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ตลอดจนมีการแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐ ให้หัวหน้างานและพนักงานได้รับทราบผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และมีการนำกิจกรรมโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก คือ น.ส.ปัทมพร สมใจหวัง พนักงานการเงินและบัญชี ๖


ข่าวอื่นๆ