กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมครบรอบ ๓๘ ปี และกิจกรรมการประชุมสนทนายามเช้า

        กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมครบรอบ ๓๘ ปี และกิจกรรมการประชุมสนทนายามเช้า                                

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการ ฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมบวงสรวงพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล และบวงสรวงศาลตายาย เนื่องในโอกาสที่ก่อ กปภ. ก่อตั้งมาครบรอบ  ๓๘ ปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความผูกพันธ์พนักงานกับองค์กร และเป็นไปตามประเพณีที่มีการเคารพนับถือปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมาทุกๆปีของ กปภ. เพื่อให้พนักงานรุ่นใหม่ ๆ ได้เห็นเพื่อสืบทอดต่อ ๆ กันไปในอนาคต และหลังจากพิธีบวงสรวง ฯเสร็จแล้วก่ได้มีการจัดประชุม Morning  Talk  ต่อเนื่องในวันเดียวกันเพื่อให้พนักงานที่แม่ข่ายและหน่วยบริการต่าง ๆ ทั้ง ๕ หน่วยบริการได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาอุสรรคในการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพราะโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) พร้อมได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๒/๖๐ ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลืกคือ  นายสมศักดิ์  เอี่ยมสะอาด  ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล ๑ งานผลิตเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานอีกทางหนึ่ง"


ข่าวอื่นๆ