กปภ.สาขาสังขะลงพื้นที่ ควบคุมและลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายพื้นที่ชุมชนแออัด

กปภ.สาขาสังขะลงพื้นที่ ควบคุมและลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายพื้นที่ชุมชนแออัด

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และหัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานในสังกัดงานผลิต  ออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วตอนกลางคืนที่หน่วยบริการขุขันธ์  ในโซน DMA 8 - 9 เพื่อสำรวจหาจุดที่ท่อแตกท่อรั่วที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดซึ่งไม่สามารถดำเนิเนการได้ในตอนกลางวันเพื่อเป็นการตรวจสอบหาจุดรั่วไหล และจะมีการดำเนินการซ่อมต่อไป  เป็นการควบคุมและลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป ซึ่งจากการออกเดินสำรวจหาจุดท่อแตกท่อรั่วในครั้งนี้พบจุดเสี่ยงที่เป็นจุดท่อรั่วได้  ๑๐  จุดซึ่งจะได้ดำเนินการเร่งจัดซ่อมต่อไป การออกกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมสร้างความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน หรือปลูกฝังพนักงานที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรรุ่นต่อ ๆ ไปได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ