กปภ.สาขาสังขะออกรับเงินค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการขุขันธ์

กปภ.สาขาสังขะออกรับเงินค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการขุขันธ์

เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานการเงินและบัญชี ออกรับเงินค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการขุขันธ์ เพื่อเป็นการจัดเก็บรายได้และเร่งรัดหนี้สิน และเป็นการออกรับเงินค่าน้ำประปา  และการบริการอื่น ๆ นอกสำนักงานบริการลูกค้าที่อยู่ห่างไกลจากสำนักงานอำนวยความสะดวกผู้ใช้น้ำตามชนบทที่ไม่มีความต้องการใช้บริการชำระเงินในช่องทางอื่น ๆ โดยมีพนักงานผลิตน้ำประจำที่หน่วยบริการขุขันธ์ ช่วยดูแลความเรียบร้อยอืน ๆ จำนวน ๒ คน ซึ่งเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทำงานเป็นทีมสามารถรับชำระเงินค่าน้ำซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปภ. ซึ่งผู้ใช้น้ำที่หน่วยบริการขุขันธ์ก็มีความพึงพอใจในการออกให้บริการนอกสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยดีตลอดมา


ข่าวอื่นๆ