กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ที่หน่วยบริการภูสิงห์

กปภ.สาขาสังขะ  จัดกิจกรรม Big Cleaning day ที่หน่วยบริการภูสิงห์

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิตร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดครั้งให่ญพร้อมกันที่บริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการภูสิงห์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบอาคารต่าง ๆ ปัดกวาดทำความสะอาดถนน บริเวณโดยรอบเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศ สถานที่น่าอยู่น่ามอง สะอาดตา เป็นไปตามแนวทางโครงการจัดการน้ำสะอาดเรื่องความสะอาดบริเวณสถานที่  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ