กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามวาระของ PM

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามวาระของ PM
 

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิต ได้ร่วมกันซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามแผนของ PM ในระบบผลิตน้ำประปา ที่หน่วยบริการกาบเชิงโดยมีการบำรุงรักษาตามแผนเครื่องสูบน้ำแรงต่ำห้วยตาเกาว์ ซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิลปั้มยกขึ้นมาตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าที่แช่อยู่ในน้ำมาตลอดระยะเวลาการใช้งานกว่า  ๕  ปีเพื่อตรวจสอบการรั่วของสายไฟฟ้าและล้างทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำ และตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำแรงสูงชนิดหอยโข่ง ตรวจเช็คอัดจารบีปั้มและมอเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้ดีตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสอนงานแบบพี่สอนน้องไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมประสบการณ์ให้กับพนักงานในสายงานผลิตได้อีกทางหนึ่ง


ข่าวอื่นๆ