กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในงานจริงระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

   กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในงานจริงระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ                         
 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ และงานควบคุมคุณภาพ ๓ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมในงานจริง (On the Jop Training) ให้กับพนักงานผลิตในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ และพนักงานผลิตน้ำประจำหน่วยบริการต่างๆ ในสังกัดโดยมีนักวิทยาศาสตร์จากงานควบคุมคุณภาพ ๓  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม การฝึกอบรมได้เน้นการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง เช่น การทำจาร์เทส การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างถูกวิธี การเก็บน้ำตัวอย่าง การควบคุมคุณภาพน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำวัน และมีการทำแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆในขบวนการผลิตน้ำเพื่อให้พนักงานผลิตน้ำสามารถน้ำความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติควบคุ่กับ การปฏิบัติงานจริง ๆ ในแต่ละวันเพื่อเป็นการเชื้อมโยงไปยังโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการประปาส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ