การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ประชุม Water Salfty Plan (WSP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ประชุม Water Salfty Plan (WSP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดย ผู้จัดการ นายยรรยง วงษ์อามาตย์ โดยมีหัวหน้างานผลิต พนักงานและ คณะทำงาน WSP ประจำสาขา เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน เมื่อวัน ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

โดยมีวาระการประชุม

1. ติดตามผลการดำเนินงานเมื่อคราววาระการประชุมครั้งก่อน

2. เรื่องการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด

3.การซักซ้อมการลงข้อมูล Dater Center การลงข้อมูลด้านแหล่งน้ำ การลงข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้ง

4. การร่วมกันจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน

5. การให้พนักงานแสดงความคิดเห็นแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของ กปภใสาขา

6.ซักซ้อม รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกสัปดาห์ แนวทางการจัดทำ

7. ซักซ้อมการลงข้อมูลคุณภาพน้ำจ่าย

8. ร่วมกันทำงานตามแผน บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

    ทั้งนี่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประโยชน์ และเข้าใจในเนื้อหาการประชุมเป็นอย่างดี สามารถทำงานได้ ทำให้ยกระดับบุคคลกร ในหน่วยงานให้สามารถทำงานแทนกันได้ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนา


ข่าวอื่นๆ