กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

 

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันที่แม่ข่ายสังขะ โดยมีการออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เช่นห้างเทสโก้โลตัส ปั้มน้ำมัน ปตท. โรงงานผลิตน้ำดื้ม โรงงานผลิตน้ำแข็ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ  ค่ายตำรวจตระเวรชายแดน  สำนักงานป่าไม้  โรงเรียนมัธยมสังขะ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้น้ำประปาจาก กปภ.สาขาสังขะ ในด้านต่าง ๆ เช่นคุณภาพน้ำ  แรงดันน้ำ ความสะดวกในการชำระเงินค่าน้ำประปา สอบถามปัญหาอุปสรรค สำรวจข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ใช้น้ำรายใหญ่และส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความพึงพอใจเชิงรุก กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ