กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดยนางอนันต์พร  รัตนคูหะ ผู้จัดการมอบหมายให้ หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ดำเนินงานตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่หมู่บ้านดินแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกับการผลิตน้ำประปากับบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลกิจการประปาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้อง และให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกัน

 


ข่าวอื่นๆ