กปภ.สาขาสังขะ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาสังขะ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

     นายยรรยงค์ วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสังขะ มอบหมายให้งานผลิต จัดประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำจำหน่าย ในเขตพื้นที่อำเภอสังขะ จ.สุรินทร์ พร้อมทั้งออกตรวจวัดและสอบถามปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ และรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ใช้น้ำ และการหาแนวทางแก้ไขเรื่องสาหร่ายในสระน้ำดิบ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใช้ร่วมกันกับชุมชุน และออกปฏิบัติงานร่วมกับทางเทศบาลตำบลสังขะ โดยใช้คลอรีนกำจัดสาหร่าย เพื่อความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคน้ำประปาของประชาชน


ข่าวอื่นๆ